VS: Nová média v muzejní praxi

Prezentace ke třetí přednášce (10. 3. 2015)

Ve třetí přednášce si stručně představíme proces přípravy výstavy a specifika muzejní vizuální komunikace. To nám poslouží k tomu, abychom mohli popsat nové trendy - nová témata, nové výstavnické koncepce a způsoby prezentace, participace návštěvníka a vzdělávací potenciál muzeií a možnost spolupráce muzea a školy. V závěru se společně pokusíme odpovědět na otázku, zda jsou moderní technologie a nová média novým trendem či nikoli.

Hornický skanzen Mayrau, Kladno

United States Holocaust Memorial Museum

Vizualizace velkých dat

Prezentace k druhé přednášce (24. 2. 2015)

V druhé přednášce společně definujeme vlastnosti nových médií a pro tyto vlastnosti najdeme konkrétní možná využití v muzeích. Součástí přednášky bude i ukázka z praxe z různých českých i zahraničních muzeích. Rovněž nebude chybět pár ostrašujících příkladů.

Výstava Peníze nebo život, Muzeum hl. m. Prahy

Nina Simon: Opening up the Museum (TED Talk)

Prezentace k první přednášce (17. 2. 2015)

První přednáška se týkala historie sběratelství, archetypálních modelů muzeií, které dokládají transformaci muzeií, jenž závisí na společensko-kulturních kontextech, politice, vztahu ke kultuře apod. Dále prezentace obsahuje definice pojmu muzeum.

Prezentace projektů

Ke spolupráci s námi se přihlásilo 10 institucí. Na to, že s předmětem teprve začínáme, to považujeme za velký zájem. Vzniklo tak 13 projektů, z kterých si studenti mohou vybírat. V následující prezentaci naleznete stručné představení všech projektů, které jsme studentům nabídly. Máte-li k nim nebo k celému předmětu dotaz, napište garantkám předmětu Nině Seyčkové nebo Michaele Buchtové.

Prezentace projektů

Podmínky k atestaci

Od studentů se očekává aktivní účast na přednáškách (diskuse k textům, vypracování stručných dílčích úkolů apod.). Atestace bude udělena na základě odvedené práce na praktických hodinách, na finalizaci projektu a na odevzdání materiálů o projektu.

Sylabus

Je možné, že se náplň přednášek může měnit v závislosti na tom, jak budou pokračovat práce na projektech. Chceme upozornit, že jsme zavedly na našem oboru netypický formát přednášek - praktická cvičení. V těchto hodinách bude prostor pro konzultaci a práci na projektu. V těchto termínech 31. března, 14. dubna, 28. dubna budou cvičení dvakrát delší, hodiny se tedy budou konat v čase 10.00 - 13.10.

 1. Úvod - Co je muzeum (fenomén sbírání, specifika muzejního prostředí)
 2. Možnosti využítí nových médií v muzeu (participace návštěvníka, nová média a exponáty, PR a prezentace veřejnosti)
 3. Prezentace projektů
 4. Nové trendy v muzejnictví - témata, využití narace, koncept hry, neformální vzdělávání, mobilní aplikace)
 5. Geolokační aplikace pro muzea
 6. Immersivní instalace a hry
 7. Praktické cvičení - práce na projektu, konzultace
 8. Praktické cvičení - práce na projektu, konzultace
 9. Praktické cvičení - práce na projektu, konzultace
 10. Praktické cvičení - práce na projektu, konzultace
 11. Praktické cvičení - práce na projektu, konzultace
 12. Závěrečná hodina

Anotace předmětu

Muzea se svou činností podílejí na spoluutváření kulturní i občanské identity návštěvníků, uchovávají doklady o člověku, slouží společnosti, vzdělávají ji i baví. V současné době dochází ke transformaci muzeí, která hledají novou pozici v měnící se společnosti. Výběrový seminář Nová média v muzejní praxi si klade za cíl představit studentům specifické prostředí muzeí jakožto paměťových institucí a muzea propojit s možnostmi, která pro jejich rozvoj přinášejí nová média. Nová média je možné do muzeí zasadit na několika úrovních - nejen jako konkrétní formy obsahu na výstavách nebo v oblasti komunikace s veřejností, ale i jako zastřešující myšlenkový koncept, který mění muzea v otevřené a komunikující instituce.

Během šesti přednášek se posluchači seznámí s teoretickými východisky, které posléze využijí při zpracovávání projektu pro konkrétní české muzeum. Atestem z předmětu bude kromě aktivní účasti na přednáškách právě vypracování projektu vycházejícího z reálných potřeb českého muzejního prostředí.